Kodeks rodzica | Warta Poznań S.A.

REGULAMIN
Klubu Sportowego Warta Poznań
Grupy młodzieżowe SPN

1. Warunkiem przystąpienia do szkółki na każdym etapie szkolenia jest poddanie się ocenie aktualnego potencjału sportowego i zdrowotnego.
2. Przystąpienie do KS Warta (członkostwo) wiąże się z podpisaniem „Deklaracji gry amatora” oraz regulaminu KS Warta
3. Każdy Zawodnik zobowiązuje się do używania sprzętu sportowego „Nike” wg. ustaleń Zarządu SPN KS Warta. Dotyczy to udziału w meczach, turniejach, treningach.
4. Obowiązuje składka członkowska w wysokości 120,00 zł ( słownie: sto dwadzieścia zł) miesięcznie za pierwsze dziecko w SPN KS Warta i 50% kwoty podstawowej za każde kolejne. Składka członkowska obowiązuje przez
12 miesięcy, bez względu na ilość jednostek treningowych w miesiącu. Składkę należy wpłacać do 10-ego każdego miesiąca na konto: 71 1090 1476 0000 0001 1975 7348 z dopiskiem: imię i nazwisko Zawodnika, miesiąc za który jest opłata, rocznik Zawodnika i nazwisko trenera prowadzącego.
5. Zawodnicy mieszkający w bursie wnoszą opłatę w wysokości 10 zł miesięcznie, jednakże opłata musi zostać dokonana za okres całego sezonu.
6. W przypadku miesięcznego opóźnienia w uiszczaniu składek Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia Zawodnika, skutkującego odsunięciem go od udziału w treningach lub zawodach.
7. Zawodnik może zrezygnować z członkostwa w KS Warta z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia za skutkiem na koniec miesiąca, pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnej.
8. Okres wypowiedzenia nie dotyczy sytuacji, w których zawodnik posiada orzeczenie lekarskie o niezdolności do uczestnictwa w zajęciach sportowych.
9. Klub Sportowy ma prawo skreślenia z listy zawodników w następujących przypadkach:
a. Niewywiązywania się z postanowień regulaminu,
b. Niewywiązywanie się z postanowień kodeksu zawodnika,
c. Na wniosek trenera w przypadku braku postępów sportowych zawodnika
10.KS Warta na pisemny wniosek Rodzica/Opiekuna może zawiesić lub odroczyć płatność składek w następujących przypadkach:
a. Trudna sytuacja finansowa,
b. Choroba zawodnika, nie krótsza niż 30 dni potwierdzona zwolnieniem lekarskim.
11.Koszty udziału Zawodnika w turniejach, obozach treningowych oraz wyjazdach pokrywają rodzice.

KODEKS ZAWODNIKA
1. Udział w zajęciach i meczach jest obowiązkowy dla wszystkich zakwalifikowanych zawodników zgodnie z podanym harmonogramem.
2. Każdego zawodnika obowiązuje punktualność, obowiązkowość, kultura osobista oraz aktywny udział w zajęciach sportowych oraz życiu Klubu.
3. Zawodnik zobowiązany jest do dbania o własny sprzęt treningowy oraz przyrządy treningowe.
4. Zawodnik zobowiązany jest do poszanowania obiektów klubowych w szczególności szatni oraz boisk treningowych.
5. Absencję na treningu, meczu, turnieju, należy zgłosić swojemu trenerowi z wyprzedzeniem.
6. Zawodnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera podczas zajęć szkoleniowych.
7. W przypadku uzyskiwania przez zawodnika słabych wyników w nauce trener koordynator na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w zajęciach sportowych, aż do poprawy
ocen w szkole.
8. Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywienia oraz dbania o higienę osobistą, a przede wszystkim prowadzenie sportowego trybu życia.
9. Obuwie sportowe musi być czyste – w budynkach klubowych przebywamy tylko w czystych butach.
10. Do zespołu rywala podchodzimy z szacunkiem i wg zasad fair – play, przed zawodami witając się oraz dziękując za rywalizację po spotkaniu.
11. Zawodnik przynosi na zajęcia wodę mineralną lub napój izotoniczny.
12. Zawodnik obowiązkowo przynosi na każde zajęcia ochraniacze.
13. Jeżeli praca nie będzie systematyczna, zawodnik może być zawieszony lub skreślony z listy Zawodników na podstawie frekwencji na zajęciach.
14. Każdy Zawodnik musi posiać aktualne badania lekarskie. Brak zgody lekarza sportowego skutkuje niedopuszczeniem do zajęć szkoleniowych. Każdy Zawodnik opłacający czesne jest automatycznie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
15. Zawodnik, który w danym terminie nie rozgrywa spotkania ligowego w swojej kategorii, zobowiązany jest do przyjścia na mecz mistrzowski I drużyny KS Warta Poznań, jeżeli Warta jest gospodarzem spotkania.
16. W przypadku jeżeli Zawodnik, chce uczestniczyć w zajęciach innego klubu (testy) lub obozie musi posiadać pisemną zgodę klubu macierzystego.

KODEKS RODZICA
1. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej wyrażenia zgody na uczestnictwo zawodnika w zajęciach sportowych.
2. Rodzice i opiekunowie podczas zajęć nie mają żadnej możliwości ingerowania w realizację programu szkoleniowego. Zabronione jest wulgarne oraz agresywne zachowanie podczas zajęć treningowych oraz meczów. Łamanie zasad przez rodzica lub opiekuna będzie skutkowało zakazem przychodzenia na treningi lub mecze.
3. Podczas treningów rodzic lub opiekun nie może przebywać bezpośrednio na boiskach treningowych. Miejscem, w którym może się znajdować jest budynek klubowy.
4. Na obiektach sportowych obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.
5. Zabrania się wchodzenia do szatni Zawodników bezpośrednio przed lub zaraz po meczu.
6. Rodzice i opiekunowie proszeni są o aktywny udział w życiu drużyny w ścisłej współpracy z trenerem.

NASI PARTNERZY